www.7play.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności 7Play. 

Definicje.

Polityka prywatności.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, 7Play sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administratorzy

Administratorem danych osobowych jest 7Play Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, 53-605, Plac Orląt Lwowskich 20D, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000631022 oraz jej Zaufani Partnerzy, których pełna lista znajduje się w sekcji „Zaufani Partnerzy”.   

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez 7Play sp. z o.o. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na  stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań - na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy;

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c) w celu obsługi reklamacji;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 7Play Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

a) oferowania i obsługi produktów lub usług własnych;

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących 7Play Sp. z o.o.;

c) w celach analitycznych i statystycznych;

d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;

3) na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych 7Play Sp. z o.o. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany przez 7Play Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).


Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.


Zakres przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:

a) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci indywidualni tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.

b) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług opieki medycznej – klienci firmy tj. w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP;

c) dane niezbędne do zawarcia umowy współpracy- niezależni partnerzy- tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia,

d) informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne służące rejestracji i logowaniu Użytkownika : nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło;

e) dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

f) dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal, tPay, PayU, FDP);

g) dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów;

b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących 7Play Sp. z o.o.;

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora;

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych 7Play Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

Uprawnienia Użytkownika

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

5) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, wymienione w sekcji „Kontakt w sprawie danych osobowych”. 

Dane zbierane automatycznie 

Podczas wizyty w serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

Pliki Cookies

Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. 

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies: 

a. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; 

b. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. 

Usługodawca wykorzystuje Cookies  m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

Portale społecznościowe 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności firmie S7Health sp. z o.o. oraz POLMED S.A., z którymi Administrator danych zawarł umowy współpracy, w celu realizacji usług opieki medycznej, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz Zaufanym Partnerom. 

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Zaufanych Partnerów w celach marketingowych, które obejmują niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności w Serwisie. Pełna lista Zaufanych Partnerów: 3S Financial Group Sp. z o. o., 7&7sp. z o.o.., S7 Sp. z o. o., Billionaire Global Investments Sp. z o. o.., PDF Sp. z o. o., JakBlisko Sp. z o. o., Daniel Kubach Business Solutions, S7Concierge Sp. z o. o., Yourfitway Ltd.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora w wybrany przez siebie sposób: